สาขาวิชาการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบจากการเร่งรัดพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้วางแผนนโยบายมุ่งพัฒนาชนบทอย่างมาก เกิดการขยายตัวทางกายภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีการดำเนินการอกแบบผังเมืองหลัก และเมืองรอง ถึง 20 แห่ง โครงการขยายบริการขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้ดีขึ้น ซึ่ง ในการพัฒนาทางด้านศักยภาพเพื่อสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีบุคลากรทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม สำหรับทางด้านสถาปัตยกรรมในขณะนั้น ทางภาครัฐ บาลและเอกชนยังไม่พอเพียง คือ จำนวนสถาปนิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี เพียง 33 คน หรือเท่ากับร้อยละ 1.76 ของจำนวนสถาปนิกทั้งประเทศเท่านั้น

 

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงเสนอโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สู่การพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ปรัชญา วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้จะทำให้บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผลด้วยความรอบรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม ทั้งด้านสิ่งทอ ดินเผา เครื่องเรือนหรืออื่นๆ มีความรู้ความชำนาญ ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของประเทศให้ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มีความมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถดังนี้

1.มีจิตสำนึกที่ดีต่อคุณค่าของศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน สามารถพัฒนาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทันต่อยุค สมัยและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

2.มีศัยกภาพที่จะค้นคว้าวิจัย และพัฒนา ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

3.สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมและประเทศชาติ

4.เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยายบรรณในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มข.

© 2019 by Aj. Bon Bon | Design KKU

Tel. 0 4330 6376 | Fax. 0 4330 6374 

  • Facebook