สาขาวิชาการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญาตรี

 

ออกแบบบัณฑิต

Bachelor of Design

 

เป็นหลักสูตรที่เรียน 4 ปีการศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปเป็นนักออกแบบ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านสิ่งทอ, เครื่องปั้น ดินเผาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนชนิดต่างๆ การออกแบบทางด้านกราฟฟิกต่างๆ และมัลติมีเดีย เป็นต้น 

 

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

  • (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

MDes(Industrial Design)

Industrial Design

หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

Master of Design (Industrial Design)

วิชาเอก  การออกแบบอุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน  ก  แบบ  ก 1  แผน  ก  แบบ  ก 2  และแผน  ข

 

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับและสร้างโอกาสในการต่อยอดภูมิปัญญาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นไปที่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรม ให้สามารถใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ และสามารถนำมาประยุกต์ในการใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือสร้างมูลค่าทางธุรกิจ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้การแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม   และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งองค์กรใช้เป็นกลยุทธ์อันสำคัญในการแข่งขันจึงจำเป็นต้องมีการยกระดับองค์ความรู้ให้สูงขึ้น ทันสมัย และเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะได้แข่งขันอย่างได้เปรียบมีศักยภาพสูง ทั้งสามารถสร้างสรรค์และผลักดันผลิตภัณฑ์อิงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดสากล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

 

คุณสมบัติผู้เรียน

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านการออกแบบ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรือมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ  ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรให้ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการในการพิจารณาคุณสมบัติ

© 2019 by Aj. Bon Bon | Design KKU

Tel. 0 4330 6376 | Fax. 0 4330 6374 

  • Facebook