ออก

แบบ

KKU

 
สาขาวิชาการออกแบบ
ระดับปริญญาตรี

Pd

ผลิตภัณฑ์

 

มุ่งเน้น

การออกแบบผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์

ที่จะผลิตผ่านเทคนิค

การผลิตในระบบอุตสาหกรรม

Tf

สิ่งทอและแฟชั่น

มุ่งเน้นการออกแบบ

สิ่งทอ

การพิมพ์ผ้า

ประดับพื้นผิวของผ้า

และการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

และสื่อโฆษณาแฟชั่น

In

สิ่งแวดล้อมภายใน

มุ่งเน้นการออกแบบ

ตกแต่งภายใน

ของบ้านและอาคาร

เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

และเป็นที่ชื่นชอบ

สำหรับผู้ใช้ในพื้นที่

Gm

กราฟิก
และมัลติมีเดีย

มุ่งเน้น

การสร้างอัตลักษณ์

ของแบรนด์ การสื่อสารด้วยภาพ และกราฟิก

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวทั้งใน

สื่ิอออฟไลน์ และดิจิทัล

Ce

เซรามิก

 

มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการออกแบบ

และผลิตเครื่องปั้นดินเผา

หรือ เซรามิก

ระดับปริญญาโท

Id

Industrial Design

มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพใน
ระดับสูงได้ รวมไปถึงมีความสามารถในการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเชิงวิทยาศาสตร์

สร้างผลงานออกแบบให้สามารถสะท้อนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองวิถีชีวิต
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและศิลปวิทยาการสมัยใหม่

       สมัครเลย!

บุคลากรสายผู้สอน

ข่าวสาร และ กิจกรรม

แกลลอรี่

Architecture

Khon Kaen University

© 2019 by Aj. Bon Bon | Design KKU

Tel. 0 4330 6376 | Fax. 0 4330 6374 

  • Facebook